Перспектива: Сребърният пенсионен фонд ще стане официално част от бюджета

Снимка: Капитал

Инвестиционната гигантомания - нова АЕЦ, газов хъб и т.н. ще гълта пари. Ето защо министерството на финансите е предложило промени в Закона за публичните финанси.
Според тях харчлъка на държавата ще се развърже. Това е първото тълкуване на идеите.
Второто е, че въпреки розовите отчети за дефицита на бюджета парите не достигат и затова се посяга на резервите.
Истината според мен е и в двете хипотези.

Какво ще се промени?
**** С една нова алинея 4 в чл. 26 се създават възможности при определени условия разходите на бюджета да надхвърлят растежа на брутния вътрешен продукт;
**** Промените в чл. 43 и чл. 154 полагат законови основи за ползването на Сребърния фонд по усмотрение на МФ. (офиц. название - Държавен фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система). Както съм отбелязвал в многобройни постове през тези години и досега това се вършеше, понеже той е включен в Единната сметка на бюджета в БНБ, с която се разпорежда министърът на финансите.
Но от друга страна неговите пари са част от пасива на Валутния борд, с които са закупени активите му. Затова новостта е в това, че на практика Сребърният фонд се иззема от БНБ и изцяло преминава към МФ. Т.е. се елиминира двойственият му досегашен статус на ръководство;
**** С тези промени и такива в редица други членове и алинеи се създава правната възможност с парите от Сребърния фонд да покриват текущи разходи на бюджета;
**** Създават се нови възможности - вкл. и за разпоредители с бюджета и общините) да емитират дългове (да заборчляват). При това тези дългове - например на министерствата и др. няма да подлежат на одобрение от парламента. Общините ще могат да вземат дългосрочни заеми и за текущи разходи, което досега беше забранено.
**** Създава се възможността министерствата и др. органи пряко да финансират бюджети на общините по делегирани им от държавата дейности;
**** Увеличават се прерогативите на правителството да коригира бюджета на съдебната власт;
**** Намалява се прозрачността на различните бюджети (републикански, общински, на първостепенни разпоределители, като се прибавя думичката ОСНОВНИ към термина "бюджетни взаимоотношения".
**** С промени в редица членове на закона и десетина нови члена се осигуряват по-широки възможности на МФ да събере вземанията си от фалирали банки, такива с отнет лиценз, поставени под особен надзор или в процес на преструктуриране;
**** Наред с това е предвидено по решение на правителството да се придобиват различни финансови активи (вкл. например и затруднени или фалиращи банки), да се правят гаранции и депозити за инвестиционни проекти, без разхода на тези средства да подлежи на контрол от парламента

Снимка на Grigor Lilov.
 
 
Източник: Фейсбук

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички